Algemene voorwaarden XBEE Benelux

Onze voornaamste voorwaarde is dat u tevreden bent!

Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u heeft in ons bedrijf en vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent over onze producten en dienstverlening. Heeft u daarom vragen, opmerkingen of misschien een klacht? Neem dan vooral contact met ons op!

Afwijkende algemene voorwaarden voor verkoop aan particulieren

De wettelijke voorwaarden en bepalingen voor verkoop aan particulieren zijn anders dan die voor verkoop aan bedrijven. Wij hanteren daarom voor verkoop aan particulieren voorwaarden op basis van de Algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (www.thuiswinkel.org). Deze voorwaarden voldoen volledig aan de wettelijke verplichtingen volgens de Wet Koop op Afstand en vindt u meteen onder de algemene voorwaarden voor zakelijke transacties.

Algemene voorwaarden downloaden

U kunt onze algemene voorwaarden hieronder inzien en tevens hier downloaden:
1. Download – Algemene voorwaarden bij zakelijke transacties
2. Download – Algemene voorwaarden bij verkoop aan particulieren

Algemene voorwaarden bij zakelijke transacties

1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, transacties en leveringen alsmede op alle overeenkomsten, zowel online als offline gesloten, tussen ons en een koper, hierna te noemen: ‘koper’.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan van koper – maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ons en koper en binden derhalve ons niet, tenzij wij de voorwaarden van koper schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen en overeenkomsten blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per fax, per e-mail, per app of sociale media.
 5. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend ook al is een termijn voor aanvaarding opgenomen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt tot stand doordat wij de order schriftelijk accepteren of doordat wij begonnen zijn met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een vertegenwoordiger van ons is alleen bindend voor zover wij dit schriftelijk hebben bevestigd.
3. Geregistreerde klanten op de website
 1. Indien de koper via de website een account bij ons aanvraagt, verschaffen wij (eventueel na controle en akkoordbevinding) aan de koper een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
 2. De koper garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de koper.
 3. De koper ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Wij mogen er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de koper.
 4. Zodra de koper weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de koper ons hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de koper om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.
4. Prijzen
 1. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
 2. Alle prijzen genoemd op de website en in onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van programmeer, type- of schrijffouten.
 3. Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), de prijs van het product op de wereld- en Nederlandse markt (inclusief overheidsbeschikkingen, welke een hogere prijs toestaan), koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, transport- en opslagkosten, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na totstandkoming van de overeenkomst maar voor levering voordoen, geven ons het recht, naar onze eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de koper ter zake enig recht op schadevergoeding heeft.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door ons opgegeven prijzen exclusief BTW en/of accijnzen en/of biobestanddelen, invoerrechten en andere belastingen, heffingen of rechten. De prijzen zijn gebaseerd op Ex Works, Dronten, Nederland (EXW, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven.
5. Intellectueel eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door ons geleverde of te leveren producten rusten uitsluitend en volledig bij ons, behoudens voor zover zij bij onze leveranciers mochten rusten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen is de koper niet gerechtigd onze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, anders dan met het uitsluitende doel van wederverkoop van de door ons geleverde producten.
 3. Ingeval van levering aan de tussen(detail-)handel zal behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel koper het van ons betrokken product niet anders in het verkeer brengen dan onder het door ons vastgestelde merk.
 4. Alle rechten met betrekking tot onze website(s) berusten uitsluitend bij ons.
6. Hoeveelheid
 1. Wij behouden ons het recht voor om ineens verkochte producten of ineens afgeroepen hoeveelheid producten in gedeelten af te leveren in welk geval de hierna omschreven (betalings)-voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.
 2. Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend, indien wordt geleverd over een geijkte meter met bondruksystemen. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatgevend. De koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en desgewenst de producten voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.
 3. Afwijkingen van de geleverde hoeveelheid producten ten opzichte van de overeengekomen hoeveelheid tot en met 50% geven de koper niet het recht afname te weigeren.
7. Levertijd
 1. Bij de overeengekomen levertijd geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en aanhouding der levertijd door onze leveranciers; voorts zijn de overeengekomen levertijden steeds bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Wij zijn niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertermijn dan nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld door koper, deze ons hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en wij hieraan geen gevolg hebben gegeven.
 2. De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 2 en koper aan ons voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van koper ontvangen hebben en/of bankgarantie is verkregen en/of nadat een onherroepelijke (geconfirmeerde) L/C door ons schriftelijk is geaccepteerd.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft de koper nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding en geeft koper niet het recht om zijnerzijds enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend niet na te komen.
8. Levering
 1. Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms® 2010.
 2. Indien wij, ingevolge de overeengekomen Incoterms, verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de producten, gaat onze vervoersplicht niet verder dan tot de plaats die voor het door ons gekozen vervoersmiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport heeft koper zorg te dragen. Indien overeengekomen is dat wij verantwoordelijk zijn voor het lossen van de producten, is koper verplicht bij aankomst direct gelegenheid te geven tot lossing in een daartoe voor het product geschikte installatie.
 3. Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van – en het vloeistofpeil in zijn tanks, alsmede de aard van het daarin aanwezige product, mogen door ons als juist worden aangenomen. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van koper. Ook de eventuele schade, het verloren gaan van geleverde producten daaronder begrepen, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken of peilschaal, komt voor rekening van koper.
 4. Op koper rust een afnameplicht. Indien koper de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is koper in verzuim en kunnen wij naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de producten voor rekening en risico aan koper verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van koper onder ons houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen opslagkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van koper. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.
9. Emballage en verstrekte materialen
 1. Emballage is in de prijs inbegrepen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Emballage die niet in de prijs is inbegrepen wordt in bruikleen verstrekt en blijft derhalve ons eigendom. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal de koper deze emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat aan ons retourneren op basis van Delivered Duty Paid (DDP, Inco-terms® 2010) op een door ons op te geven adres. Bij gebreke hiervan moet koper ons de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.
 2. Alle door ons in bruikleen of huur/huurkoop verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door ons geleverde producten. Direct bij of na aflevering dient koper zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties; artikel 11 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties deugdelijk te laten onderhouden door een daartoe bevoegde deskundige; alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van koper. Indien koper in strijd handelt met bovengenoemde verplichtingen hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is koper verplicht om alle ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan ons ter beschikking te stellen op een door ons op te geven plaats, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
10. Aansprakelijkheid
 1. Wij staan in voor de bruikbaarheid van door ons geleverd product voor een bepaald doel en/of bepaalde omstandigheden, indien wij dat bepaalde doel en die bepaalde omstandigheden uitdrukkelijk schriftelijk aan koper hebben bevestigd. Wij staan tevens in voor door ons verstrekte gebruiksadviezen, mits schriftelijk bevestigd. Ingeval ons wordt verweten dat door ons geleverd product niet voor het door ons gestelde doel en onder de door ons gestelde omstandigheden bruikbaar is, dan wel dat onze gebruiksadviezen niet deugdelijk zijn, dient de koper aan ons gelegenheid te geven, in welke zin dan ook, ter zake daarvan een onderzoek in te stellen.
 2. Onze aansprakelijkheid jegens koper is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven verplichtingen.
 3. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van ons en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade als gevolg van beschadiging, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van door ons verstrekte gebruiksadviezen, tenzij het een advies betreft afkomstig van personen die aangemerkt kunnen worden als leidinggevende functionarissen en koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
 5. Indien en voor zover, ondanks het hierboven gestelde op ons enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de betrokken producten met dien verstande dat wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van maximaal 500.000,- euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
 6. Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van ons zal koper ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij ons alle schade vergoeden die wij lijden als gevolg van dergelijke aanspraken.
 7. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na levering schriftelijk bij ons is ingediend.
 8. Wij verbinden ons ertoe om naar beste vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
 9. Wij zijn, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website en het verstrekken van onjuiste gegevens door de koper.
 10. De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
11. Reclames
 1. Klachten van kopers over de levering, inclusief die over de kwaliteit, samenstelling en/of hoeveelheid van het geleverde product moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons worden ingediend, respectievelijk binnen 8 dagen nadat de goederen ter beschikking van de koper zijn gesteld, op straffe van verval van alle rechten.
 2. Indien enige reclame naar ons oordeel gegrond wordt bevonden, gaan onze verplichtingen niet verder dan het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de producten of het crediteren van koper voor het desbetreffende (deel van het) factuurbedrag, dit naar onze keuze. In geen geval zijn wij gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.
12. Betaling
 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geschieden alle verkopen à contant en zonder enige korting, opschorting of compensatie. Op enige andere conditie kan de koper derhalve slechts een beroep doen, wanneer die andere conditie schriftelijk door ons is bevestigd.
 2. In afwijking van hetgeen betreffende de betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij te allen tijde het recht betaling te vorderen van reeds geleverde producten en andere zaken alvorens verder te leveren, alsook om vooruitbetaling te verlangen.
 3. Alle betalingen strekken eerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste factuur. Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over voldoende saldo beschikt.
 4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van koper te verlangen, dat deze onverwijld (extra) betalingszekerheid stelt in een door ons te bepalen vorm. Indien koper nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd ons recht op vergoeding van door ons geleden schade. Tevens is al hetgeen koper aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Wij hebben het recht van retentie op goederen van koper daaronder begrepen voer- en vaartuigen waarin onze producten zijn gebruikt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.
 6. Indien een betalingstermijn, welke termijn immer als fataal beschouwd wordt, is overeengekomen, is de koper door het enkele verloop daarvan in verzuim zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling noodzakelijk is. Als betalingstermijn geldt 5 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Koper is niet gerechtigd op grond van een gepretendeerde tegenvordering of gepretendeerde bezwaren betrekkelijk de uitvoering van een overeenkomst of anderzijds betaling op te schorten.
 8. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij ons te worden ingediend.
13. Gevolgen van niet-tijdige betaling
 1. Bij niet-tijdige betaling van een vordering is koper vanaf het intreden van het verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 2. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,= per vordering bedragen.
14. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het eigendom van de door ons verkochte en aan de koper afgeleverde producten gaat eerst op de koper over op het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die koper verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.
 2. Zolang er op de producten een eigendomsvoorbehoud van ons rust, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd door ons geleverde en bij koper nog aanwezige producten zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht onze verdere rechten jegens koper.
 3. Indien dezelfde soort producten geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij koper aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 4. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van ons rust, mogen door de koper niet voorwaardelijk of onvoorwaardelijk aan derden worden geleverd of als zekerheid aangeboden of worden bezwaard. De koper heeft desalniettemin het recht om deze producten te verkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 5. Bij niet-tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens ons is de koper verplicht om, ingeval goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, ons op eerste daartoe strekkende aanmaning al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan ons over te dragen of te verpanden (naar onze keuze) van hetgeen wij alsdan van koper te vorderen mochten hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt koper reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derde.
 6. Zodra koper in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. Koper is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkend verzoek onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door ons geleverde producten heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien koper na sommatie onzerzijds in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van 25% van onze openstaande vordering op koper, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van onze openstaande vordering voor iedere daarop volgende dag gedurende welke de nalatigheid van koper voortduurt, onverminderd ons recht om daarnaast nakoming te vorderen.
15. Overmacht
 1. Ingeval van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden of op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn.
 2. Onder de bij dit artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname, of opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveringsbedrijven door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie, transportvertragingen, gebrek aan vervoersruimte, niet- of niet-tijdige levering door onze toeleveranciers, stakingen, boycot, embargo, sancties, machinebreuk, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toevoerbedrijven, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, alsmede een zodanige schaarste al dan niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet gevraagd kan worden om zelfs tegen een hogere prijs te leveren.
 3. Indien wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Wij hebben voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.
16. Opschorting en ontbinding
 1. Wij zijn gerechtigd de tussen ons en koper bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien koper niet (tijdig), niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan de (betalings)verplichtingen die voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, of indien er gronden zijn om te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van koper of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 2. Opschorting en ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds geleverde producten onverlet. Daarnaast zijn wij alsdan gerechtigd van koper te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen door ons gederfde winst. Deze vorderingen zijn met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 3. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, onze kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen die wij moeten maken ten gevolge van de niet, niet tijdige of niet correcte nakoming door koper, voor rekening van koper.
17. Annulering
 1. Annulering van een order door koper is in beginsel niet mogelijk. Indien koper een order niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding en dergelijke) te vergoeden, onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is koper gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden.
 2. Door koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW.
18. Recht van substitutie

Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft haar uitvoering, zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen.

19. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle door ons gedane aanbiedingen en alle gesloten overeenkomsten tussen koper en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

20. Jurisdictie

Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met enige koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats tenzij wij in een voorkomend geval zouden kiezen voor de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van koper. Geschillen tussen ons en kopers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel (‘ICC’) overeenkomstig het Arbitragereglement van de ICC door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Zwolle (Nederland).

 


 

Algemene voorwaarden voor verkoop aan particulieren

Op basis van opstelling door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van XBEE Benelux bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door XBEE Benelux worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en XBEE Benelux;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of XBEE Benelux in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen XBEE Benelux en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en XBEE Benelux gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

XBEE Benelux – Exclusief distributeur XBEE Natural Fuel Additive
De Giessen 7, 8253 PR Dronten, Nederland
T. +31(0)85 – 303 48 90
E. info@xbeebenelux.nl
I. www.xbeebenelux.nl
KvK-nummer:      65410661


Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van XBEE Benelux en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen XBEE Benelux en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal XBEE Benelux voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij XBEE Benelux zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als XBEE Benelux gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden XBEE Benelux niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt XBEE Benelux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door XBEE Benelux is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft XBEE Benelux passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal XBEE Benelux daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. XBEE Benelux kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien XBEE Benelux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. XBEE Benelux zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres en contactgegevens van de vestiging van XBEE Benelux waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. XBEE Benelux mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. XBEE Benelux mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. De consument kan uitsluitend gebruik maken van zijn herroepingsrecht zolang de verzegelde verpakking niet is geopend. Om de productgarantie te kunnen waarborgen kan XBEE Benelux geopende verpakkingen niet wederverkopen en sluit daarom het recht op herroeping voor geopende verpakkingen uit.
Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen zonder de verzegelde verpakking te openen.
Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier dat op de website xbeebenelux.nl beschikbaar is of op andere ondubbelzinnige wijze aan XBEE Benelux.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) XBEE Benelux. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door XBEE Benelux verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Zie hiervoor de retourprocedure welke wordt vermeldt op xbeebenelux.nl.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van XBEE Benelux bij herroeping
 1. Na schriftelijke ontvangst van de melding van herroeping door de consument, stuurt XBEE Benelux na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. XBEE Benelux vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door XBEE Benelux in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij XBEE Benelux aanbiedt het product zelf af te halen, mag XBEE Benelux wachten met terugbetalen tot het product door haar is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. XBEE Benelux maakt voor terugbetaling gebruik van een bankoverschrijving. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering (bijvoorbeeld in een bepaald tijdvak of met spoed) hoeft XBEE Benelux de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

XBEE Benelux sluit de navolgende producten uit van het herroepingsrecht:

 1. Verzegelde producten die om redenen van gezondheids- en milieubescherming of kwaliteitswaarborging niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Artikel 11 De prijs
 1. Tot het moment van dat de overeenkomst is gesloten (artikel 5) is XBEE Benelux gemachtigd de prijzen van het aangebodene op ieder moment te wijzigen.
 2. XBEE Benelux is gemachtigd lopende (prijs)aanbiedingen op ieder moment te wijzigen of te staken. De consument kan in beginsel geen aanspraak maken op eerdere of nieuw aangeboden (prijs)aanbiedingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. XBEE Benelux staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door XBEE Benelux, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover XBEE Benelux kan doen gelden indien XBEE Benelux is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van XBEE Benelux, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Artikel 13 Levering en uitvoering
 1. XBEE Benelux zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan XBEE Benelux kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal XBEE Benelux geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal XBEE Benelux het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij XBEE Benelux tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan XBEE Benelux bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 Betaling
 1. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen van de consument aan XBEE Benelux middels de op de website www.xbeebenelux.nl aanboden betaalwijzen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan XBEE Benelux te melden.
 3. Indien ondanks of in afwijking van lid 1 de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door XBEE Benelux is gewezen op de te late betaling en XBEE Benelux de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is XBEE Benelux gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. XBEE Benelux kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 15 Klachtenregeling
 1. XBEE Benelux beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij XBEE Benelux.
 3. Bij XBEE Benelux ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door XBEE Benelux binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient XBEE Benelux in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 Artikel 16 Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen XBEE Benelux en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Minder kosten en meer rendement
door toepassing van hightech enzymtechnologie